Η φιλοσοφία του GDPR ACADEMY περιλαμβάνει την εκτενή ενημέρωση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση ετοιμότητας και τη διαρκή υποστήριξη γύρω από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς και τους κινδύνους μη συμμόρφωσης με αυτόν. Η καμπάνια Be Ready: (Έσω έτοιμος) συνοψίζει τη φιλοσοφία αυτή.

Ενημέρωση

Παρέχουμε συμβουλές και λύσεις τεχνικού, εκπαιδευτικού, στρατηγικού και οργανωτικού χαρακτήρα σε θέματα πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και συμμόρφωσης με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας. Αποσκοπούμε στο να ενημερώσουμε το προσωπικό των εταιρειών ακόμα και στη περίπτωση που αυτές έχουν ήδη εναρμονισθεί με τον κανονισμό σε επίπεδο διαδικασιών και δομών, ανεξάρτητα από το βαθμό υλοποίησης των δεσμεύσεων έναντι του κανονισμού.


Αξιολόγηση

Παρέχουμε τη δυνατότητα για κάθε εταιρεία να αξιολογεί το προσωπικό της δημιουργώντας ένα αρχείο (GDPR file) για κάθε εργαζόμενο το οποίο θα περιλαμβάνει την πορεία του και τη χρονική εξέλιξή του, ώστε να υπάρχει πλήρη εικόνα για την πορεία της, αλλά κυρίως να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Θεωρώντας ότι η εναρμόνιση με τον κανονισμό είναι θέμα φιλοσοφίας και σε καμία περίπτωση δεν ολοκληρώνεται μετά το πέρας των εργασιών υλοποίησης, η GDPR ACADEMY επιστρέφει, εξετάζει και αξιολογεί το προσωπικό και το επίπεδο κατανόησης του, όσον αφορά τον κανονισμό.


Εκπαίδευση

Παρέχουμε λύσεις για την επιμόρφωση του προσωπικού, μέσω δημιουργίας ειδικών διαμορφωμένων μαθημάτων, εξειδικευμένα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, με παραδείγματα μέσα από τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο: βέλτιστη εκπαίδευση, μεγαλύτερη επαγρύπνηση και καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής του Κανονισμού στην καθημερινότητα των υπαλλήλων. Κάθε εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να διαθέτει το δικό της ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα, στο οποίο θα της δίνεται η δυνατότητα αποκλειστικής πρόσβασης.

Υποστήριξη

Παρέχουμε απομακρυσμένη υποστήριξη για όλα τα θέματα γύρω από το Γενικό Κανονισμό μέσα από τη χρήση ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εφαρμογής ή τηλεφωνικά με την κλήση σε ένα 5ψηφιο τηλεφωνικό αριθμό.

Η έναρξη της εφαρμογής της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Η GDPR Academy δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις στις επιχειρήσεις που θα τις μεταφέρουν ομαλά στην τήρηση και συμμόρφωση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.