ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

 • Αξιολόγηση της ετοιμότητας
 • Χάρτης Πορείας ΓΚΠΔ
 • Αξιολόγηση του επιχειρησιακού αντίκτυπου
 • Πολιτικές ασφάλειας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • Επιχειρησιακό πλάνο
 • Μεθοδολογική προσέγγιση
 • Χρονοπρογραμματισμός
 • Λειτουργικός σχεδιασμός επιχειρησιακού μοντέλου
 • Ασφαλής υλοποίηση

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Χαρτογράφηση των δεδομένων
 • Αποθετήριο δεδομένων
 • Ψευδωνυμοποίηση
 • Κρυπτογράφηση
 • Ηλεκτρονική ιδιωτικότητα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Αποτίμηση επιχειρησιακών κινδύνων
 • Επισκόπηση αξιολογήσεων
 • Ασφαλής Διαχείριση των πληροφοριών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας και Ιδιωτικότητας
 • Εκπαίδευση προσωπικού για ασφαλή διαχείριση της πληροφορίας
 • Εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ήθη και αλλαγές της επιχειρηματικής συνέχειας

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Έρευνα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων