Η GDPR Academy παρέχει συμβουλές και λύσεις τεχνικού, εκπαιδευτικού, στρατηγικού και οργανωτικού χαρακτήρα σε θέματα πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και συμμόρφωσης με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, η GDPR Academy παρέχει τη δυνατότητα για:

Έλεγχος, καταγραφή, ανάλυση και εξαγωγή πορισμάτων για την τρέχουσα κατάσταση μίας εταιρείας και το βαθμό απόκλισης της από τους ισχύοντες κανονισμούς και ιδίως από το νέο κανονισμό GDPR.

Διεξαγωγή Privacy Impact Assessments και Data Privacy Impact Assessments για τον προσδιορισμό της αναγκαιότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, των μέτρων ασφαλείας, καθώς και του ρίσκου και των επιπτώσεων σε μία πιθανή παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων.

Διεξαγωγή Gap Analysis για τη διαπίστωση των ελλείψεων βάσει των προτύπων των κανονισμών, σχεδιασμός και κατάρτιση πλάνου ενεργειών με σκοπό την απόλυτη συμμόρφωση με τα όσα ορίζονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αλλά και την ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας του πελάτη απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

Διεξαγωγή ενδελεχών ελέγχων σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη. Εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων που προκύπτουν από το πλάνο συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση του πελάτη από κυβερνοεπιθέσεις.

Σχεδιασμός, ανάλυση και κατάρτιση πολιτικών ασφαλείας βασισμένων στα διεθνή πρότυπα, αλλά και τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη.

Δυνατότητα διεξαγωγής περιοδικών επανελέγχων για τη διασφάλιση της διατήρησης της συμμόρφωσης της εταιρείας με τα πρότυπα των κανονισμών.

Εκπαίδευση σε πολλαπλά επίπεδα (διοίκηση, IT, προσωπικό) σχετικά με τα πρότυπα που τίθενται από τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, καθώς και τις γενικότερες αρχές για την κυβερνοασφάλεια.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Βάσει του κανονισμού, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

Η GDPR Academy με τις άριστες γνώσεις και την εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού της δύναται να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες DPO, μέσω εξωτερικής ανάθεσης, απορροφώντας την ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.