Διεύθυνση

Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, Κηφισιά

Tηλ. Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, Κηφισιά

Tηλ. Επικοινωνίας

Στάδια υλοποίησης έργων

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Αφού συμφωνηθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες του έργου, πραγματοποιείται ενημέρωση σε επίπεδο διοίκησης και ομάδας έργου του πελάτη και στη συνέχεια ορίζεται το πρόγραμμα της συνεργασίας και πραγματοποιείται ο τελικός καθορισμός του χρονοδιαγράμματος του έργου.

  1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επισκόπηση και καταγραφή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, κατηγοριοποίηση και εντοπισμός προσωπικών δεδομένων υψηλού κινδύνου, διαγραμματική αποτύπωση ροών επεξεργασίας.

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPIA)

Αξιολόγηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους από την εταιρεία ή τη μεταβίβασή τους σε τρίτους και εκτίμηση αντικτύπου στα υποκείμενα έπειτα από μία πιθανή παραβίαση.

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ (GAP ANALYSIS)

Εκτίμηση του παρόντος επιπέδου συμμόρφωσης με τον κανονισμό και εντοπισμός των αποκλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

  1. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ACTION PLAN)

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης αντίκτυπου και της αποτίμησης αποκλίσεων, σύνταξη γενικής αναφοράς και κατάρτιση πλάνου ενεργειών με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Top