GDPR E-learning

Κάθε εταιρεία, ιδιωτικός οργανισμός ή δημόσια αρχή και κάθε φορέας του Δημοσίου τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία αφορούν σε φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένοι, από 25 Μαΐου 2018, να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό.

Βασικό στοιχείο συμμόρφωσης, όμως, πέρα από τα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά θέματα αποτελεί και η επιμόρφωση του προσωπικού. Θεωρείται μείζονος σημασίας, λοιπόν, κάθε επιχείρηση να έχει εφαρμόσει στο προσωπικό της το τρίπτυχο: Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Αξιολόγηση.

Η GDPR ACADEMY προσφέρει το τρίπτυχο αυτό με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων υψηλών προδιαγραφών με προσιτά κόστη μέσα από την ασύγχρονη αυτοματοποιημένη εκπαίδευση (e-learning). Σε αντίθεση με τη ζωντανή εκπαίδευση, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται στο χρόνο που αυτός επιλέγει και επιθυμεί, με σαφώς μικρότερο κόστος από την παρακολούθηση ενός δια ζώσης σεμιναρίου.

Η εταιρεία που θα επιλέξει την επιμόρφωση μέσω του e-learning, θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το προσωπικό της δημιουργώντας ένα αρχείο (GDPR file) για κάθε εργαζόμενο το οποίο θα περιλαμβάνει την πορεία του και τη χρονική εξέλιξή του. Έτσι, θα μπορεί να έχει τη συνολική εικόνα της εταιρείας, αλλά και να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Για κάθε εταιρεία η οποία θα επιλέγει τις λύσεις της GDPR ACADEMY για την επιμόρφωση του προσωπικού θα δημιουργούνται ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα, εξειδικευμένα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, με παραδείγματα μέσα από τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο: βέλτιστη εκπαίδευση, μεγαλύτερη επαγρύπνηση και καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής του Κανονισμού στην καθημερινότητα των υπαλλήλων.

Κάθε εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να διαθέτει το δικό της ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα, στο οποίο θα της δίνεται η δυνατότητα αποκλειστικής πρόσβασης.

Η εφαρμογή του Κανονισμού δεν είναι, όπως λανθασμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση, μία τυπική διαδικασία από την οποία προκύπτει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης αλλά μία διαρκής επαγρύπνηση και αλλαγή κουλτούρας καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τη συλλογή μέχρι και την καταστροφή τους.

Η GDPR ACADEMY αποσκοπεί στο να ενημερώσει το προσωπικό των εταιρειών ακόμα και στη περίπτωση που αυτές έχουν ήδη εναρμονισθεί με τον κανονισμό σε επίπεδο διαδικασιών και δομών, ανεξάρτητα από το βαθμό υλοποίησης των δεσμεύσεων έναντι του κανονισμού.

Θεωρώντας ότι η εναρμόνιση με τον κανονισμό είναι θέμα φιλοσοφίας και σε καμία περίπτωση δεν ολοκληρώνεται μετά το πέρας των εργασιών υλοποίησης, η GDPR ACADEMY επιστρέφει, εξετάζει και αξιολογεί το προσωπικό και το επίπεδο κατανόησης του, όσον αφορά τον κανονισμό.

Στα πλαίσια της θωράκισης των εταιρειών απέναντι σε καταγγελίες, η GDPR ACADEMY προτείνει και αναλαμβάνει τη δημιουργία GDPR Files, λεπτομερείς δηλαδή φακέλους, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκπαιδεύσεις και δικαιολογητικά, τα οποία στοιχειοθετούν έναντι της Αρχής, το επαρκές της ενημέρωσης του προσωπικού: ένα δυνατό χαρτί στα χέρια κάθε εταιρίας, η οποία υπόκειται έλεγχο και καλείται να αποδείξει ότι έκανε ό,τι είναι δυνατό για να συμμορφωθεί.

Τέλος, η GDPR ACADEMY, πέρα από την αξιολόγηση μέσω των κλασικών μεθόδων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προσφέρει τη λύση της αξιολόγησης μέσω ειδικού καινοτόμου συστήματος, το οποίο παρουσιάζει σε μορφή video game, πραγματικά σενάρια προσαρμοσμένα στις ειδικότερες συνθήκες εργασίας κάθε τομέα.

Η αξιολόγηση, στη συνέχεια πραγματοποιείται συνυπολογίζοντας τις επιλογές του χρήστη αλλά και το χρόνο αντίδρασής του καθώς πλοηγείται στα σενάρια που του παρουσιάζονται.

GDPR PLUS

Η GDPR ACADEMY προσφέρει συμπληρωματικά στην εκπαίδευση και την επαγρύπνηση του προσωπικού, την υπηρεσία GDPR PLUS μέσα από την οποία οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο ετοιμότητας και αφομοίωσης της εκπαίδευσης, καθώς και να προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης.

Με την υπηρεσία GDPR PLUS πραγματοποιούνται σε τυχαίες χρονικές στιγμές επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής προς τους υπαλλήλους της εταιρείας πάνω στο αντικείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και την ασφάλεια του συστημάτων της εταιρείας με σκοπό την επαγρύπνηση του προσωπικού και την αξιολόγηση της ετοιμότητας της επιχείρησης.

Η υπηρεσία GDPR PLUS προσφέρεται σε συνδρομητικά πακέτα και πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τη διοίκηση της εταιρείας επιλέγοντας ένα ελάχιστο αριθμό του προσωπικού που θα λάβει γνώση, ώστε να προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα καταγράφονται και παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρείας ώστε να αποτελέσουν ένα ακόμη στοιχείο συμμόρφωσης με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού.